Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Przeznaczenie, program użytkowy i zakres inwestycji

Planowana inwestycja będzie stanowić odcinek dłušszego układu komunikacyjnego o przebiegu na kierunku wschód - zachód. Jest to układ drogowy, mający początek na węźle z DK1 w Pszczynie i docelowo kończący się w Raciborzu na połączeniu z DK45 w Rudniku. Droga ma stanowić oś komunikacyjną, wewnątrz-regionalną, spajającą miejscowości lešące w jej otoczeniu. Ma poprawić warunki ruchowe w regionie, wyprowadzić ruch tranzytowy poza obszary zurbanizowane oraz poprawić warunki bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebieg Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna ma stanowić nowy ślad Drogi Wojewódzkiej 935. W części Droga Regionalna została juš zrealizowana.

Projektowana droga stanowić będzie drogę publiczną o klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), na odcinku od DK 45 do DW 919 o przekroju jednojezdniowym, na odcinku od DW 919 do DW 935 o przekroju dwujezdniowym.

Podstawowe informacje o inwestycji


Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 30.04.2022 r.
Podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych: 12.08.2019 r.
Umowa na świadczenie usługi Konsultanta: 23.05.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 26.08.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania: 28.02.2022 r.
Wartość projektu ogółem zgodnie z Umową o dofinansowanie: 293 625 565,94 zł brutto
Wartość projektu ogółem zgodnie z rozliczeniem końcowym: 284 489 128,92 zł brutto
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 146 000 000,00 zł

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana w całości w powiecie raciborskim. Obejmuje w części teren gminy Rudnik oraz tereny miasta Racibórz, dzielnice Miedonia oraz Ostróg.

Początek odcinka dla etapu 4 i 5 ma miejsce w gminie Rudnik na połączeniu z drogą krajową nr 45. W km około 0+500,00 krzyšuje się przebiegiem drogi krajowej nr 45, gdzie projektuje się skrzyżowanie w formie ronda średniego. Dalej droga przebiega przez tereny rolne Rudnika i Raciborza-Miedonii o ukształtowaniu pagórkowatym. W km około 2+500,00 trasa skręca w lewo krzyšując się z ul. Podmiejską (droga powiatowa) w km około 2+800, dalej skręca dušym łukiem w prawo, wkraczając nieznacznie w tereny zalewowe, unikając kolizji z zabudowaniami Miedonii. Dalej trasa biegnie równolegle do wałów przeciwpowodziowych rzeki Odra, którą przekracza w km około 4+800. Biegnąc dalej równolegle do wałów kanału Ulga, mija po prawej stawy po wyrobiskach byłej cegielni. W km około 5+860 droga krzyšuje się ulicą. Rudzką (DW 919), biegnie dalej wzdłuš wałów kanału Ulga mijając po prawej obszary Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W km około 6+400 skręca w prawo przechodząc dalej nad ulicą Nad Koleją oraz nad czynną linią kolejową nr 151 relacji Kędzierzyn Koźle - Chałupki. Za łukiem droga kieruje się w stronę ul. Piaskowej, w km około 7+770 krzyżuje się z ul. Rybnicką (DW935). W tym miejscu projektuje się połączenie z w formie ronda owalnego, na którym łączą się RDRP, ul. Rybnicka, ul. Piaskowa, ul. Cieszyńska oraz droga DP 16. Jest to rozwiązanie tymczasowe na okres funkcjonowania etapu 4 i 5 Drogi Regionalnej.