Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna
od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik
do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik
– etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe


Projektowana obwodnica Raciborza:
- droga wojewódzka,
- klasa techniczna GP,
- długość dla etapu 4 i 5: ok. 7,83 km,
- prędkość projektowa Vp = 80 km/h - poza terenem zabudowy,
- prędkość projektowa Vp= 70 km/h - w terenie zabudowy,
- odcinek jednojezdniowy (odcinek od DK 45 do DW 919):
 • przekrój daszkowy - pochylenie 2%
 • pas ruchu - szer. 3,5m,
 • opaska zewnętrzna - szer. 0,5m,
 • pobocze umocnione - szer. min 2,0m, pochylenie 8%,
- odcinek dwujezdniowy (odcinek od DW 919 do DW 935):
 • przekrój jezdni jednostronny - pochylenie 2%,
 • jezdnia - szer. 8,0m,
 • pas ruchu - szer. 3,5m,
 • opaska zewnętrzna i wewnętrzna - szer. 0,5m,
 • pas dzielący jezdnie - szer. 3,5 i 5,0m,
 • pobocze umocnione - szer. min 2,0 m, pochylenie 8%

Drogi do obsługi terenów przyległych:
- przekrój drogowy, lokalnie przekrój uliczny,
- przekrój jezdni jednostronny - pochylenie 2%,
- jezdnia - szer. 3,5 + 8,0 m,
- pobocze umocnione - szerokość min 1,0 m, pochylenie 8%

Pozostałe drogi:
- łącznice bezpośrednie węzła z ul. Rudzką (DW 919): Vp= 40 km/h,
- droga krajowa nr 45: klasa techniczna GP 1×2, Vp=70 km/h,
- ul. Kozieiska, klasa techniczna Z 1x2, Vp=40 km/h,
- ul. Podmiejska, klasa techniczna L 1×2, Vp=40 km/h,
- ul. Rudzka, klasa techniczna G 1x2, Vp=50 km/h,
- ul. Rybnicka, klasa techniczna G 1x2.

Obiekty inżynierskie:
WG-1 Wiadukt drogowy w ciągu drogi regionalnej nad drogą gruntową w km 1+070,30,
PDZ-MZ-1 Przejście dolne dla zwierząt w km 3+265,0,
PDZ-MZ-2 Przejście dolne dla zwierząt w km 3+500,0,
WG-2 Wiadukt drogowy w ciągu drogi regionalnej nad drogą gruntową w km 3+718,10,
WG-3 Wiadukt drogowy w ciągu drogi regionalnej nad drogą gruntową w km 4+274,06,
MG-1 Most drogowy (PDZ-3) przez rzekę Odrę w km 4+610,80,
WG-4 Wiadukt drogowy w ciągu drogi regionalnej nad DW919 (ul. Rudzka) w km 5+843,94,
WG-5 Wiadukt drogowy w ciągu drogi regionalnej nad koleją i drogą gminną (ul. Nad Koleją) w km 6+837,10.

Przejścia i przepusty ekologiczne w tym zespolone z ciekami istniejącymi wraz z funkcją migracji zwierząt:
Obiekt PDZ-MZ-1 w km 3+265, przekrój elipsa 3190×2584 mm i 3650x2584 mm,
Obiekt PDZ-MZ-2 w km 3+500, przekrój elipsa 3190x2584 mm,
Obiekt PDZ-DZ-3 w km 4+840, most wieloprzęsłowy przez Odrę

Mury oporowe:
Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane są odcinki murów oporowych, które zaprojektowano ze stalowych grodzic szczelnych.

Zakres robót budowlanych


Obejmuje między innymi:
- budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku o długości ok. 7,83 km,
- budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi drogami, m.in.:
 • połączenie z DK 45 w gminie Rudnik - rondo średnie, jednopasowe, czterowlotowe,
 • połączenie z ul. Podmiejską (droga powiatowa) - skrzyżowanie skanalizowane, czterowlotowe,
 • połączenie z ul. Rudzką (droga wojewódzka) - węzeł typu Karo ze skrzyżowaniami łącznic z ul. Rudzką w formie skrzyżowań, skanalizowanych, sterowanych sygnalizacją świetlna,
 • połączenie z ul. Piaskową i ul. Rybnicką - rondo turbinowe, pięciowlotowe.
- budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów,
- budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, sączki podłużne),
- budowę urządzeń ochrony środowiska,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci gazowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej SN, NN,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • budowa kanału technologicznego,
- przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 151,
- wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.